Länsnykter

Vårt mål och syfte – en förbättrad folkhälsa

Länsnykter är en förening som verkar för en förbättrad folkhälsa som ska komma alla människor i samhället till del. Folkhälsofrämjande insatser är bland det viktigaste man kan göra i ett samhälle för att människor och samhället ska må bra.

Ibland har människor uppfattningen att de som svarar för en god folkhälsa i Sverige är hälso- och sjukvården. Det är inte fel – men det är definitivt inte hela sanningen. Hälso- och sjukvården i Sverige styrs av Sveriges olika regioner och de har viktiga uppdrag att erbjuda människor vård och förebygga sjukdomar och ohälsa. Men det är betydligt fler aktörer i vårt samhälle som måste engagera sig, och som engagerar sig, för en god folkhälsa. 

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa handlar om hälsa, sjuklighet och dödlighet, det hälsofrämjande uppdraget handlar således om att hela samhället ska samverka för att premiera god hälsa och minska sjuklighet och dödlighet. En del faktorer kopplade till hälsa är medfödda, såsom genetisk risk för vissa sjukdomar och liknande. Även vilket kön vi har och hur gamla vi är har också en stor inverkan på hur vi mår och hur samhället mår. Men det är många andra faktorer som påverkar folkhälsan som vi faktiskt kan styra över genom att arbeta folkhälsofrämjande. Genom att uppmuntra till regelbunden konditionsträning och möjliggöra fysisk aktivitet för många människor så minskas risken avsevärt för sjukdomar, särskilt hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att äta rätt förebygger man också ohälsa och sjukdomar vilket är mycket viktigt för folkhälsan. Genom ett aktivt arbete mot missbruk av alkohol, droger och tabletter förhindrar man att människor fastnar i missbruk och långvarigt utanförskap. 

Fysisk aktivitet – viktigt för folkhälsan

En viktig insats för alla aktörer som på något sätt är involverade i arbete kring folkhälsofrågor är att underlätta för människor att röra på sig och delta i och utöva fysisk aktivitet. Det kan till exempelvis handla om att vi som förening tar initiativ för att skapa mötesplatser där människor, kostnadsfritt, kan utöva fysisk aktivitet tillsammans under lättsamma former som passar alla människor. Det handlar också om att vi som förening samverkar med idrottsföreningar för att bidra med våra kunskaper för folkhälsa för att kunna möjliggöra att idrottsrörelsen når ut så brett som möjligt i samhället. Det handlar också om att staten ger ekonomiska bidrag och stöd till föreningar som är verksamma inom idrott – särskilt barn- och ungdomsidrott vilket är av särskild betydelse för folkhälsan. Alla insatser som kan främja fysisk aktivitet är viktiga.

Tandhälsa, Naprapati ett av flera hygienfaktorer när det kommer till en god hälsa

Att besöka en tandläkare med jämna mellanrum lika som som att besöka en naprapat som tar en titt på allt som kan vara fel på ens rygg nacke med mera spelar en stor roll när det kommer till att ha en god relation till sin kropp som i sin tur resulterar till ett välmående. Vi på Länsnykter anser att det är viktigt att man har en kontinuerlig kontakt med sin tandläkare samt naprapat för att upprätthålla en god fysik när det kommer till kroppen samt munvård. Detta utesluter självklart inte dina rutiner med övriga viktiga punkter som påverkar din tandhälsa såsom att regelbundet borsta tänderna använda tandtråd och när det kommer till fysiken att regelbundet träna för att inte få problem med leder samt rygg osv. Vi rekommenderar alla våra läsare att ta del av de guider samt information som finns att läsa ute på internet om dessa ämnen som exempel vis här, 117.se Det är samtidigt också viktigt att se till att hålla sig uppdaterad när det kommer till information om det senaste som händer i samhället då medicinska studier ständigt utvecklas och kommer ständigt att fortsätta att göra det.

Många Tandläkare i exempelvis Stockholm har börjat med så kallade kurser för människor som haft problem med sina liv tidigare med exempelvis sin hälsa att ta hand om sina tänder. En av dom klinikerna är Stockholms Tandläkarmottagning som ger gratis ut kurser för människor som vill lära sig mer om hur man använder tandtråd, vilken tandborste man ska välja med mera. Samma sak gäller det med Stockholms Naprapatklinik de ger ut gratis hjälp att lära ut människor hur man håller sin fysik igång när det kommer till träning som är anpassad för ryggen samt nacken. Främst i förebyggande syften så man inte ska behöva vara beroende av att gå till en naprapat hela tiden. Stockholm har ett flertal kliniker med naprapater som ger ut sådana kurser lika så Stockholmsbaserade Tandläkare som gör det likaså.

Förebygg och förhindra missbruk – en helt avgörande uppgift för folkhälsan

Missbruk av alkohol och narkotika är två av de största hoten mot folkhälsan. Länsnykter ser det som oerhört angeläget att arbeta både förebyggande och reaktivt på missbruk – det är en angelägenhet för hela samhället. Det är viktigt att alla delar av samhället hjälper till och uppmärksammar och agerar när någon börjar falla in en destruktiv alkoholkonsumtion eller narkotikamissbruk. Där har socialtjänsten en stor i uppgift i att agera och erbjuda behandling, men det civila samhället har också en mycket stor uppgift i att arbeta mot missbruk. För den som kommer ur missbruk är det väldigt viktigt att det finns en gemenskap att komma till – då ensamhet är mycket farligt ur folkhälsosynpunkt. Därför är det viktigt med aktörer i det civila samhället som hjälper folkhälsan, vi på länsnykter uppmuntrar därför olika typer av träffpunkter och mötesplatser för nyktra missbrukare.

Blancolån och privatlån är problematiskt för folkhälsan

Något annat som är farligt för folkhälsan är människor som tar snabba lån med höga räntor, det vi säga belåna sig via låneformen såsom exempelvis privatlån och blancolån. Det är för många människor frestande att ta ett lån för att finansiera privatkonsumtion, kanske ett inköp av en ny resa eller en väska. Men många är inte insatta i vilka dåliga lånevillkor privatlån och blancolån ofta har – många människor kan lätt få mycket höga räntekostnader på en månad – vilket skapar stora och allvarliga problem för människors privatekonomi. Det är problematiskt för folkhälsan då ekonomiska problem och psykisk ohälsa ofta är sammanflätat. Det kan vara svårt att ta sig ur en situation där man har flera privatlån, flera blancolån, med hög ränta.

Ett sätt att ta sig ur en sådan situation är att vända sig till en aktör som kan samla lån och krediter. Det innebär att man ansöker hos en seriös bank eller kreditinstitut om att samla sina lån till ett lån – när man samlar lån så blir alla små lån man har till ett enda lån. Genom att samla lån får man bättre ränta, lägre avgifter och oftast ett mer seriöst låneavtal som kan få en att komma på fötter igen. Samla lån är viktigt för privatekonomin och kan få människor att komma tillbaka till en hanterbar situation igen – vilket är viktigt för en god folkhälsa. Samla lån är ett sätt att få bukt med problemen med ofördelaktiga privatlån och blancolån som skapar stora problem för enskilda.

Denna typ av låneformat finns från allt från 100000 upp till 500000 kr det finns summor allt mellan 200000 kr, 300000 kr, 350000 kr samt 400000 kr. Men samtliga kommuner i Sverige är eniga som en sak och det är att innan man går in i denna typ av affär så ska man ha en framtidsutsikt om att kunna klara av att kunna betala tillbaka själva lånet. Låna aldrig pengar om du inte vet ifall du iallafall kan betala det banken minimum kräver i form av ränta med mera. Det spelar inte roll om det är lån på 100000:- eller lån på 500000:- det viktigaste är att lånet du tar kan betalas tillbaka inom den utsatta tiden du och din bank kommit överens om.