Stockholms Läns Nykterhetsförbund
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2016 och 2017
Övergripande inriktning
Enligt stadgarna för Stockholms Läns Nykterhetsförbund skall förbundet…”främja nykterhet samt motverka bruket av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel. Förbundet skall arbeta för en fortgående minskning av skador av alkohol och andra droger.”
Länsnykterhetsförbundets uppgifter sammanfattas i stadgarna genom sex att-satser.
Verksamhetsplanen beskrivs i förhållande till dessa att-satser.
1) att eftersträva en samordning av de alkohol- och drogpolitiska aktiviteterna inom och mellan medlemsorganisationerna
2) att påverka allmänhet och beslutande instanser i samhället i enlighet med förbundets syften
3) att till medlemsorganisationerna förmedla information i aktuella alkohol- och drogpolitiska frågor samt stimulera till ökande aktiviteter
4) att verkställa utredningar och undersökningar samt avge yttranden och framställningar i frågor inom förbundets intresseområde
5) att stödja de anslutna organisationerna med utbildningsverksamhet och annan service som resurserna medger
6) att upprätthålla kontakten med Sveriges Landsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, ansvariga myndigheter och andra samarbetsorgan på alkohol- och narkotikaområdet.

Länsnykterhetsförbundet vill arbeta enligt den samlade nationella strategin för ANDT-politiken
Riksdagen har den 30 mars 2011 beslutat om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). Där anges mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp under åren 2011-2015. Det övergripande målet föreslås bli "ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk". I strategin föreslås också bland annat fortsatta satsningar på bland annat regional samordning, samarbete mellan olika myndigheter och samarbete mellan myndigheter och organisationer. I allt väsentligt överensstämmer denna strategi med LNFs stadgar och inriktning.
Länsnykterhetsförbundet vill arbeta i linje med Stockholms läns landstings folkhälsopolicy
Landstingets folkhälsopolicy har uppdaterats under våren 2012. Policyn lyfter fram fem viktiga folkhälsomål inom Stockholms län. Länsnykterhetsförbundet vill i sitt arbete särskilt anknyta till två av dessa mål:
Mål 4. Hälsosamma levnadsvanor: Förutsättningarna för goda levnadsvanor ska förbättras
 – ohälsa på grund av livsstil ska minska
Mål 5. God psykisk hälsa: Den psykiska ohälsan ska minska
Landstingets folkhälsopolicy åtföljs av handlingsplanen Handling för hälsa i vilken en rad insatser för att uppfylla dessa mål beskrivs. Länsnykterhetsförbundets insatser för att motverka minderårigt drickande av alkohol och att öka medvetenheten om riskabla alkoholvanor och läkemedelsmissbruk bland vuxna ligger tydligt i linje med landstingets folkhälsointentioner, likaså arbetet för att stödja ”De glömda barnen”, barn och ungdomar som växer upp i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Länsnykterhetsförbundet kommer att verka för att lokal verksamhet med denna inriktning utvecklas i det lokala föreningslivet i länet, framförallt inom LNFs egna medlemsföreningar.
Exempel på projekt och aktiviteter
Riskbruk i arbetslivet & vecka 45
De glömda barnen i Stockholms län - lägerverksamhet
Länssatsning mot Cannabis och nätdroger
Nyktert studentfirande
Äldre, alkohol och läkemedel
Tonåringars hälsa och välbefinnande
Kontinuerlig verksamhet och samverkan
Länsnykterhetsförbundet arbetar i sin ordinarie verksamhet för att viktiga alkohol- och drogförebyggande insatser görs i länet. Samverkansinsatser där LNFs medlemsorganisationer är delaktiga ska prioriteras.
Insatser mot cannabis/nätdroger
Användningen av cannabis/nätdroger ökar bland unga i Stockholm. Det är en mycket oroande utveckling och vi kommer därför verka för ökade kunskaper och aktiva preventiva insatser i alla kommuner i länet. Det är viktigt att involvera föräldrarna i det förebyggande arbetet mot droganvändning bland unga. LNF vill samverka med medlemsorganisationer och andra aktörer med inriktning att genomföra lokala och regionala seminarier och att bilda lokala samverkansgrupper i kommunerna. Det är dessutom viktigt att bemöta de aktörer som vill liberalisera bruket av cannabis genom en forskningsbaserad opinionsbildning.
Alkohol, cannabis och nätdroger - ny målgrupp – ny satsning
Ny målgrupp som samarbetspartner är kyrkor/församlingar i kommunerna. Församlingarna utbildar 100 tals ungdoms- och konfirmationsledare. Dessa ungdomar och unga vuxna är föreblider för alla de som de är ledare för. Då är det viktigt att ha kunskap och att kunna säga nej till droger. I denna nya satsning kommer Stockholms Stift att bli en viktig samarbetspartner för att snabbt få till utbildning i församlingarna i länets kommuner.

Nätverksgruppen ”Mot samma mål”
Länsnykterhetsförbundet fortsätter arbetet i nätverksgruppen ”Mot samma mål” tillsammans med CAN och våra gemensamma medlemsorganisationer. Den regionala konferensen Mot samma mål genomfördes i mars 2015 i Stockholm och vände sig till alla som arbetar i Stockholms län och på ett eller annat sätt kommer i kontakt med alkohol, narkotika, tobak och dopning. Konferensen arrangerades i bred samverkan och länsnykterhetsförbundet är en av aktörerna. Konferensen planeras få en uppföljning också under 2016.

Svartspriten
I kommunerna i Stockholms län finns ett betydande problem med svartsprit, som langas till ungdomar med förödande konsekvenser. Gång på gång görs stora beslag av svartsprit av polis och tull. Arbetet med att förebygga detta problem kräver ett fortlöpande engagemang och ett starkt samarbete mellan beslutsfattare, tull, polis och inte minst nykterhetsrörelsens organisationer och andra aktörer inom ideell sektor.

Insatser mot alkoholanvändning bland minderåriga
Länsnykterhetsförbundet planerar att genomföra ”Stoppa Langningen”- aktioner i samarbete med medlemsorganisationerna, samt andra utåtriktade aktiviteter med motsvarande inriktning.

Studentavslutningen/Alkoholfri studentfrukost
Ett viktigt område är alkoholfritt studentfirande där LNF i samarbete med medlemsorganisationer, övriga organisationer, kommuner, skolor, polisen m.fl har en aktiv roll med att driva, påverka och eftersträva ett nykter studentfirande. Detta gäller även studentfrukostar. 

Alkoholfritt på studentflaken – ny satsning
Bred samverkan av tio organisationer/föreningar
Alkoholfritt på studentflaken 2015 är en ny satsning som har startats av LNF och med bred samverkan av tio organisationer/föreningar som nu sprids över hela Sverige. Studentflaken har genom åren varit omstridda. Senast i fjol planerade Rikspolisstyrelsen efter flertalet olyckor att utreda ett förbud mot dem. När kan vi få till ett alkoholfritt tänk, nya direktiv och kloka beslut för alkoholfria studentflak i de övriga 289 kommunerna i Sverige?

Förebilden är Södertälje kommun med alkoholfria studentflak efter beslut från Södertälje kommun tillsammans med polisen och rektorerna på skolorna i staden. LNFs mål är att hela Sverige följer efter!

Vuxnas drickande
Nykterhetsrörelsens organisationer och en rad forskare har uppmärksammat problematiken kring vuxnas drickande under de senaste åren. Länsnykterhetsförbundet vill arbeta med frågan tillsammans med sina medlemsorganisationer i länet, CAN och andra aktörer. Vecka 45 blir ett verktyg för att uppmärksamma alkoholens konsekvenser och de skador som alkoholen orsakar.

Utredningar och undersökningar
Länsnykterhetsförbundet har begränsade ekonomiska resurser för att genomföra egna utredningar och undersökningar, men arbetar för att lyfta fram aktuella kartläggningar och forskningsresultat inom länet och nationellt, t.ex. CANs undersökningar och rapporter.

Drogfri uppväxt – vuxnas ansvar
Fortsatt arbete med och stöd till ”Drogfri uppväxt – vuxnas ansvar - vilket innebär att arbeta med alkoholfria zoner/punktnykterhet.

Särskilda projekt
Projektet ”De Glömda Barnen i Stockholms län”
Länsnykterhetsförbundet fortsätter under 2015 och 2016 att tillsammans med kommuner, medlemsorganisationer, övriga frivilligkrafter och företag arbeta med de glömda barnen. Aktiviteterna omfattar samverkan kring utbildning i kommunerna, bildande av stödgrupper, stödinsatser för föräldrarna och lägerverksamhet för barnen. Lägren genomförs i samverkan med MHF och Trygga Barnen och/eller Maskrosbarn.  LNF har för 2015 fått särskild finansiering från Gålöstiftelsen.  Syftet med arbetet är att så många "glömda barn", d.v.s. barn från missbrukarfamiljer, som möjligt skall stärkas som individer och därigenom uppnå en god psykisk hälsa och få ett värdigt liv. I detta arbete är det viktigt att en lokal samverkan utvecklas mellan kommuner, andra myndigheter och frivilligorganisationerna.

Riskbruk av alkohol i arbetslivet – vecka 45
Målet med arbetet är att sprida riskbruksmetoder mot alkohol i kontakt med primärvården och arbetslivet. Behovet av insatser med denna inriktning är stort och arbetet kommer därför att fortsätta så långt LNFs resurser räcker och i samverkan med specialister på området. Våra insatser riktar sig särskilt till personal i kommuner och i transportföretag. LNF har tilldelats särskilda projektmedel för detta arbete från Folkhälsoinstitutet i ett flerårigt projekt som startat under 2014.

Nya projekt
Under 2015 och 2016 undersöks möjligheten att skapa och finansiera nya projekt i samverkan med medlemsorganisationerna och andra aktörer på det alkohol- och drogpreventiva området.

Opinionsbildning
Alkohol- och drogpolitiska frågor
Länsnykterhetsförbundet vill tillsammans med medlemsorganisationerna driva angelägna alkohol- och drogpolitiska frågorna för att påverka politiker och myndigheter att arbeta aktivt för att minska tillgång och användning av alkohol och droger. Samarbetet med alkohol- och drogsamordnare i länet är en viktig del av detta arbete.

Mediekontakter
LNF ska ha kontakt med media via insändare, debattartiklar och pressmeddelanden beträffande viktiga alkohol- och drogfrågor.  Samverkan med medlemsorganisationerna och andra samarbetspartners ska eftersträvas.

Samarbete med medlemsorganisationer
Samarbete och kontakterna med medlemsorganisationernas personal och förtroendevalda via möten, telefon, post och e-post kommer att fortsätta som förut. Syftet är att diskutera och samordna konkreta samarbetssatsningar och finansiering av angelägna alkohol- och drogförebyggande projekt i nykterhetsrörelsens regi i Stockholms län.

NBV är en viktig resurs och samverkanspartner när det gäller utbildning, folkbildning och kulturverksamhet som anknyter till vårt arbete. Studiecirklar ger ny kunskap och skapar engagemang kring alkohol- och drogfrågorna.

Samarbete med myndigheter och andra aktörer
Länsnykterhetsförbundet kommer att verka för en god samverkan mellan de ideella organisationerna på alkohol- och drogområdet och de myndigheter som arbetar med preventionsfrågor. Stockholms läns landsting och länsstyrelsen samt kommunerna är viktiga samarbetspartners i vårt arbete. På motsvarande sätt upprätthålls kontakter med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Andra viktiga aktörer som anknyter till länsnykterhetsförbundets mål och inriktning är Sveriges Landsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (SLAN), Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN), Alkoholpolitiskt Forum, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN), Stockholms socialförvaltning utvecklingsenheten, Maria Ungdom, Stad-Enheten, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), Karolinska Institutets Folkhälsoakademi Alkohol- och Drogprevention, samt Alna-Rådet m.fl. 

Lokala föreläsningar, kurser och seminarieserier
I samarbete med medlemsorganisationerna vill länsnykterhetsförbundet stimulera till att anordna föreläsningar och kurser i alkohol- och narkotikafrågor i lokalsamhället. LNF kan bidra med förslag till föreläsare, programupplägg och medfinansiering medan medlemsorganisationen ordnar lokal och inbjudan.

Styrelsen ska också bli mera kompetent inom alkohol- och drogområdet och kommer därför att delta i utbildningar och konferenser som anordnas av organisationer och myndigheter.
Stockholm  maj 2015
Styrelsen

 

Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.