STADGAR FÖR Stockholms Läns Nykterhetsförbund (LNF)

STADGAR FÖR Stockholms Läns Nykterhetsförbund (LNF)
(Länsnykterhetsförbundet Stockholms Län)

Antagna vid förbundets årsmöte 2015-05-25
§ 1. Syfte
Stockholms Läns Nykterhetsförbund, är ett religiöst och partipolitiskt obundet samarbetsorgan för sammanslutningar inom Stockholms län, som vill verka i enlighet med förbundets syfte. Syftet är att i enlighet med Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor (SLAN) alkohol- och drogpolitiska handlingsprogram främja nykterhet samt motverka bruket av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel. Förbundet skall arbeta för en fortgående minskning av skador orsakade av alkohol och andra droger.
Stockholms Läns Nykterhetsförbund skall ha sitt säte inom Stockholms Län.

§ 2 Uppgifter
Stockholms Läns Nykterhetsförbunds uppgifter är:
– att eftersträva en samordning av de alkohol- och drogpolitiska aktiviteterna inom och mellan medlemsorganisationerna,
– att till medlemsorganisationerna förmedla information i aktuella alkohol-, narkotika- och drogpolitiska frågor samt stimulera till ökade aktiviteter,
– att verkställa utredningar och undersökningar samt avge yttranden och framställningar i frågor inom förbundets intresseområde att stödja de anslutna organisationerna med utbildningsverksamhet och annan service som resurserna medger,  
– att arbetet skall syfta till påverkan av såväl den allmänna opinionen som beslutsfattare och bygga på saklighet och vetenskap,
– att stimulera till bredare folkhälsoarbete och riktade sociala insatser i samverkan med våra medlemsorganisationer .

§ 3 Medlemskap och representation
Varje distrikts-, läns-, regional-, eller lokalorganisation och samarbetskommitté inom länet, som godkänner dessa stadgar och arbetar i enlighet med Stockholms Läns Nykterhetsförbunds syfte erhåller medlemskap efter ansökan till Stockholms Läns Nykterhetsförbunds styrelse. Läns- eller distriktsorganisationer äger rätt att vid Stockholms Läns Nykterhetsförbunds årsmöte representeras av vardera två (2) ombud. Organisationer med mer än 1 000 medlemmar äger därutöver rätt till ett (1) ombud för varje nytt påbörjat 1 000-tal medlemmar, dock sammanlagt högst tre (3) ombud.(*Förtydligade endast ett extra ombud för 1000-10000 medlemmar.)
Organisationer, där medlemsantalet ej kan bestämmas får representeras av högst tre (3) ombud.
Lokala föreningar representeras med vardera ett (1) ombud.

§ 4 Avgifter och ekonomi
Anslutna organisationer erlägger en årsavgift till Stockholms Läns Nykterhetsförbund. Avgiften fastställes för nästkommande år av årsmötet. Anslutna organisationer, som ej erlagt årsavgift senast den 1 mars, äger ej rösträtt vid förbundets möten.

§ 5 Årsmöte
Moment 1:
Stockholms Läns Nykterhetsförbunds årsmöte är förbundets högsta beslutande organ. Årsmötet hålles senast under maj månad plats och dag, som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen utsändas senast sex (6) veckor före mötet.
Extra årsmöte kan hållas då styrelsen anser det erforderligt eller då minst 1/3 av medlemsorganisationerna gör framställning därom. Kallelse till extra årsmöte sker minst fem (5) veckor före mötets hållande.

Moment 2:
Rätt att väcka motion till årsmötet tillkommer Stockholms Läns Nykterhetsförbunds medlemsorganisationer, som erlagt av förbundet fastställd årsavgift för verksamhetsåret. Motion skall ha kommit styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.

Moment 3:
Förslag till föredragningslista, styrelsens verksamhetsberättelse, eventuella förslag och framställningar från styrelsen samt motioner jämte styrelsens yttrande över dessa skall vara ombuden tillhanda senast en (1) vecka före årsmötet.

Moment 4:
Rösträtt vid förbundets möten tillkommer valda ombud, föredragande revisor och styrelsens ledamöter, de senare dock ej i beslut om ansvarsfrihet.

Moment 5:
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Upprop av ombuden och fastställande av röstlängd
2. Fastställande av föredragningslista.
3. Beslut angående mötets behöriga utlysande.
4. Val av mötesfunktionärer
* ordförande
* sekreterare
* två rösträknare
* två protokolljusterare
5. * Styrelsens verksamhetsberättelse
* Styrelsens ekonomiska berättelse
* Revisorernas berättelse
6. Fastställande av resultat- och balansräkning.
7. Beslut om ansvarsfrihet.
8. Behandling av styrelsens verksamhetsplan.
9. Fastställande av årsavgift för kommande år.
10. Fastställande av budget
11. Förslag från styrelsen samt motioner.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av ordförande
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter..
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
15. Val av valberedning
Vid extra årsmöte förekommer härovan 1 - 4 nämnda ärenden samt de ärenden som föranlett det extra årsmötet.

§ 6. Styrelse
Vid ordinarie årsmöte väljes ordförande, minst fyra (4) ledamöter, samt minst två (2) suppleanter. Ordförande väljs för ett (1) år. De övriga ledamöterna väljs för två (2) år med växelvis avgång. Suppleanterna väljs för ett (1) år.
Styrelsen är beslutsför, när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare samt arbetsutskott och kommittéer för särskilda uppdrag.
Styrelsens uppgifter är att såsom verkställande organ utarbeta arbets- och ekonomisk plan för verksamheten,
att genomföra verksamhet enligt av årsmötet fastställda planer och övrig verksamhet som styrelsen beslutar inom ramen för förbundets resurser, att sörja för att förbundet tillförsäkras tillräckliga ekonomiska resurser för verksamheten  samt
att föra protokoll och ansvara för organisationens arkiv.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
Stockholms Läns Nykterhetsförbunds verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 8. Revision
Förvaltningen och räkenskaper granskas av två (2) revisorer, vilka jämte två (2) suppleanter väljs av årsmötet för en tid av ett år.

§ 9 Valberedning
Valen på årsmötet förberedes av en valberedning vald av årsmötet för en tid av ett (1) år, bestående av minst tre (3) ledamöter. Valberedningen skall hos anslutna organisationer begära förslag till styrelsekandidater.

§ 10 Uteslutning av medlemsorganisationer
Organisationer, som ej betalat sin avgift under de tre (3) senaste åren, utesluts ur
Stockholms Läns Nykterhetsförbund.

§ 11 Stadgeändring
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar beslutas av årsmötet och är giltigt om beslutet biträdes av minst 2/3 av de i omröstningen deltagande eller vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett är ordinarie, med enkel majoritet.

§ 12 Upplösning
Stockholms Läns Nykterhetsförbund kan upplösas om beslut härom träffas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett är ordinarie. Vid upplösningen tillfaller befintliga tillgångar Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor (SLAN) att användas till verksamhet inom Stockholms län sedan skulder och förbindelser har gäldats.
 
Ovanstående stadgar är enhälligt antagna av Stockholms Läns Nykterhetsförbunds årsmöte 2015-05-25.


Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.