PRESSMEDDELANDE

Våga diskutera vuxnas drickande!

Alkoholproblemen i samhället gör sig påminda på olika sätt. Många trafikolyckor, misshandelsfall och våldtäkter är alkoholrelaterade. Sjukdomar och ohälsa orsakad av alkohol är ett mycket stort problem. Folkhälsoinstitutet beräknar samhällskostnaderna för alkohol till minst 20 miljarder. Problemets kärna är vuxnas drickande och attityder till alkohol. I samhällsdebatten och media har man likväl pekat ut ungdomar som problemet, trots att alkoholkonsumtionen har minskat betydligt i åldrarna upp till 25 år under de senaste 10 åren. Stockholm Läns Nykterhetsförbund och MHF efterlyser en alkoholdebatt som bygger på fakta och forskning och inte på fördomar mot unga.

Fakta: Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige ligger fortfarande på en för oss historiskt hög nivå, trots att den minskat med ca tio procent från toppåret 2004; från ca 10,5 liter (per invånare 15 år och äldre) år 2004 till knappt 9,5 liter ren alkohol 2011. Den största minskningen står ungdomar för (grundskolans år 9) och under senaste 5-6 åren också unga vuxna (18-25 år). Detta står i motsats till den bild som ofta ges i media, där man ofta påstår att ungdomar super mer och mer.

Det är i stället i gruppen fullvuxna (över 25 år) som mycket av alkoholproblematiken visar sig. I dessa grupper har den totala konsumtionen ökat markant sedan 1990-talet. Här ökar inte bara den totala alkoholkonsumtionen utan också andelen storkonsumenter. År 1996 klassades 5 % av männen och 2 % av kvinnorna som storkonsumenter, medan motsvarande värden för 2002 hade ökat till 8 respektive 5 %.

Skillnaden mellan vuxna mäns och vuxna kvinnors alkoholkonsumtion har minskat sedan 1990-talets mitt. Kvinnornas självrapporterade alkoholkonsumtion var 1990 ca 36 % av männens. Tolv år senare, år 2002, var den ca 45 %. Därefter har kvinnornas konsumtionsandel varit relativt oförändrad. Den ökande alkoholkonsumtionen bland kvinnor har inverkat negativt på hälsan. Antalet kvinnor som avled av alkoholorsakad leversjukdom ökade t.ex. med 83 % mellan 1997 och 2007.

Källor: Publikationer från Folkhälsoinstitutet, SoRAD och CAN

Kontakt:

Gun-Lis Roos Ordförande Stockholms Läns Nykterhetsförbund

Tel. 08-35 38 26 Mobil:0709-48 8142

 

Lars Olov Sjöström Trafiksäkerhetschef, Fil. Dr.

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF

Tel. 070-697 00 22

Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.