Alkohol med risker
Under vecka 45 uppmärksammas vuxnas riskabla alkoholvanor av en rad organisationer och aktörer.  Problemet är omfattande, men har inte sällan sopats under mattan i den offentliga debatten och i medierna.  Riskbruk av alkohol leder med tiden ofta till alkoholberoende, en sjukdom som vanligen utvecklas successivt under en följd av år. Kroppen vänjer sig vid en regelbunden och alltmer omfattande alkoholkonsumtion, och därför blir det till slut svårt att sluta dricka. Alkoholmissbruk skapar ohälsa, olyckor och ökade kostnader för samhället. Det har gjorts olika försök att beräkna samhällets kostnader för de skador alkoholen orsakar. Regeringens särskilda utredare i Missbruksutredningen, Gerhards Larsson, hävdade för några år sedan i en debattartikel att samhällskostnaderna för alkoholen uppgick till 66 miljarder kronor. Andra beräkningar har kommit fram till betydligt högre summor. Oavsett hur vi räknar blir slutsatsen att det handlar om oerhört stora offentliga utgifter.

I samband med konferensen Drogfokus nyligen intervjuades alkoholforskaren Mats Ramstedt av SVT om undersökningen "Vanor och konsekvenser". Han konstaterade då att det är 30 procent som har någon i sin närhet som dricker för mycket. Av dessa säger sig ungefär hälften ha påverkats negativt. Det innebär att över en miljon svenskar har sådana erfarenheter. Problemet handlar framförallt om vuxnas drickande och attityder till alkohol. Ändå är det ungdomars alkoholkonsumtion som nästan alltid lyfts fram som problemet i samhällsdebatten, trots att alkoholkonsumtionen har minskat betydligt i åldrarna upp till 25 år under de senaste 10 åren.

Just nu ser vi oroväckande tendenser beträffande totalkonsumtionen i Sverige. Under 2013 steg konsumtionen till 9,9 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, enligt CANs monitorundersökning. Det är hela 8 % mer än under 2012 och cirka 4 % mer än genomsnittskonsumtionen under perioden 2009–2011.  Om denna utveckling fortsätter kommer vi redan inom ett par år att passera toppåret 2004 då alkoholkonsumtionen var uppe på 10,56 liter ren alkohol. Det är ännu för tidigt att uttala sig om 2014 års alkoholkonsumtion, men det finns definitivt anledning att oroa sig för en fortsatt ökning.

Den nya regeringen har så här långt inte visat något engagemang för denna viktiga folkhälsofråga. Tvärtom innebär den nya statsbudgeten en minskning de nuvarande anslagen till alkoholförebyggande arbete från 299 till 259 miljoner kronor för år 2015, d.v.s. med 40 miljoner kronor. För nästföljande år aviseras ännu kraftigare minskningar för budgetposten ”åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel”, då med ytterligare 145 miljoner kronor. Både myndigheter och frivilligorganisationer som bedriver alkoholpreventivt arbete kommer därmed att få kraftigt minskad statlig finansiering. Detta kommer av många att uppfattas som en snabb och kallsinnig nedmontering av samhällets insatser mot alkoholproblematiken och att regeringen ger upp nuvarande ANDT-strategi. I ett läge då insatserna på detta område borde öka ställs vi i stället inför hotet från en ny regering med uppenbart lägre socialpolitiska ambitioner och ett svagt intresse för samverkan med det civila samhället.

Vi efterlyser en långsiktig politik för alkohol- och drogområdet, en vitaliserad ANDT-strategi och ökade resurser för samhällets preventionsinsatser.

Lars Olov Sjöström, Stockholms Läns Nykterhetsförbund
Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.