Ett faktablad om alkoholvanor i Sverige

Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige ligger fortfarande på en för oss historiskt hög nivå, trots att den minskat med ca tio procent från toppåret 2004; från ca 10,5 liter (per invånare 15 år och äldre) år 2004 till knappt 9,5 liter ren alkohol 2011. Den största minskningen står ungdomar för (grundskolans år 9) och under senaste 5-6 åren också unga vuxna (18-25 år). Detta står i motsats till den bild som ofta ges i media, där man ofta påstår att ungdomar super mer och mer.

Det är i stället i gruppen fullvuxna (över 25 år) som mycket av alkoholproblematiken visar sig. I dessa grupper har den totala konsumtionen ökat markant sedan 1990-talet. Här ökar inte bara den totala alkoholkonsumtionen utan också andelen storkonsumenter. År 1996 klassades 5 % av männen och 2 % av kvinnorna som storkonsumenter, medan motsvarande värden för 2002 hade ökat till 8 respektive 5 %.

Skillnaden mellan vuxna mäns och vuxna kvinnors alkoholkonsumtion har minskat sedan 1990-talets mitt. Kvinnornas självrapporterade alkoholkonsumtion var 1990 ca 36 % av männens. Tolv år senare, år 2002, var den ca 45 %. Därefter har kvinnornas konsumtionsandel varit relativt oförändrad. Den ökande alkoholkonsumtionen bland kvinnor har inverkat negativt på hälsan. Antalet kvinnor som avled av alkoholorsakad leversjukdom ökade t.ex. med 83 % mellan 1997 och 2007.

På senare år har begreppet riskbruk förts in i diskussionen om alkoholvanor och ohälsa. Det finns idag ingen nationellt eller internationellt vedertagen definition på riskbruk av alkohol. Statens folkhälsoinstitut beskriver dock riskbruk av alkohol som ett alkoholbruk som medför förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Hög alkoholkonsumtion kopplas till ett sextiotal olika sjukdomar och hälsoproblem. Vid riskbruk finns ibland tecken på, men inga tydliga bevis för, att alkoholrelaterad skada uppkommit. Steget från liten risk till förhöjd risk är flytande och man känner idag inte till någon helt riskfri konsumtion. I undersökningar av riskbrukets omfattning i samhället måste man ändå göra en gränsdragning mellan riskbruk och icke riskbruk av alkohol. I sådana fall talar man om riskbruk när

en man dricker mer än 14 standardglas per veckaen kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka (ett standardglas innehåller 12 gram alkohol).

Riskbruk av alkohol föreligger även vid intensivkonsumtion, d.v.s. när

en man dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälleen kvinna dricker mer än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle.

Även vid lägre alkoholkonsumtion kan man tala om riskbruk av alkohol, exempelvis under graviditet, i många situationer i arbetslivet, i trafiken samt under uppväxtåren. Detsamma gäller för den som har vissa sjukdomar, äter vissa mediciner samt för personer som har ökad känslighet för alkohol.

Källor

CAN, Drogutvecklingen i Sverige 2011, Stockholm 2012

Ramstedt, Mats (red.), Tal om alkohol 2010: en statistisk årsrapport från Monitor-projektet, Stockholms universitet, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholm, 2010

Folkhälsoinstitutets webbplats: http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Alkohol1/Riskbruk/

Stockholms Läns Nykterhetsförbund arbetar för att främja nykterhet samt motverka bruket av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel. Besök vår webbplats http://www.lansnykter.se/

Nationella uppmärksamhetsveckan om alkohol genomförs med följande syften:

– Att sätta särskilt fokus på alkohol och då snarare riskbruk än missbruk/beroende

– Att få människor att fundera kring sina alkoholvanor och om de kanske behöver förändra dem och erbjuda

information om vilket stöd som då finns

– Att ge kunskaper om samband mellan alkohol och i första hand hälsa men även andra konsekvenser
LÄNKAR:

http://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Mall-sektioner-och-natverk13/

http://www.swenurse.se/Levnadsvaneprojektet/Delprojekt/Halsoframjande-omvardnad-med-inriktning-mot-matvanor-och-alkohol/

Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.